แนวทางการสอนเด็ก LD

วิธีการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็ก LD ทำได้อย่างไร

การเรียนรู้ของเด็ก  LD  ผ่านกระบวนการทำงานของสมอง  และพบว่าความบกพร่องทางกระบวนการเรียนรู้  ส่วนหนึ่งมาจากความบกพร่องในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของสมอง  จึงส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้  ดังนั้น  วิธีการจัดการเรียนรู้หรือการหาช่องทางการสอนที่สอดคล้องกับปัญหาของเด็ก  จะเป็นวิธีการที่จะช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้  โดยมีหลักการที่เหมาะสม  ดังนี้
หลักการทั่วไป
1. สอนจากสิ่งที่ง่ายที่สุดก่อน  การเริ่มต้นที่ดีควรเริ่มสอนในสิ่งที่ต่ำกว่าความสามารถของเด็กเล็ก
น้อย  เพื่อให้เด็กมีกำลังใจ  มั่นใจ  และพร้อมจะเรียนในระดับยากต่อไปได้
2.ให้เด็กมีความสุขในการเรียน  เด็กที่มีความสุขในการเรียนจะมองคนในแง่ดี  และสามารถสร้าง
วามสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนและครูได้
3.ให้การเสริมแรงอย่างสม่ำเสมอ  คำชมจากครูเป็นสิ่งสำคัญเด็กจะรู้สึกมีกำลังใจและพยายาม
มากขึ้น
4.ให้เด็กเรียนจากเพื่อน  (เพื่อนช่วยเพื่อน)  เพราะเด็ก  LD  เรียนรู้คนเดียวได้ไม่ดี  แต่จะเรียนรู้ได้
เมื่อเรียนกับเพื่อน
5.จัดห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียน  เด็ก  LD  ส่วนใหญ่จะมีอาการสมาธิสั้นร่วมด้วย  ห้องเรียนจึง
ควรมีความเป็นระเบียบ  สวยงาม  มีเสียงรบกวนจากภายนอกน้อยที่สุด
6.มองหาจุดเด่นของเด็ก  ส่งเสริมให้เด็กแสดงความสามารถพิเศษ  หรือเป็นคนเก่งในจุดที่เด็ก
มีศักยภาพ
7.สอนโดยการเน้นย้ำซ้ำทวน  เด็ก  LD  จะเรียนรู้ช้า  เรียนได้หน้าลืมหลัง  ครูควรใช้วิธีการกระตุ้น
ความจำ  เช่น  ให้เด็กทำกิจกรรมนั้นซ้ำบ่อย ๆ ด้วยวิธีการรับรู้ที่หลากหลายจากการดู  การฟัง
การสัมผัส
8.ใช้คำสั่งที่สั้นและเข้าใจง่าย  ในหนึ่งคำสั่งไม่ควรให้ทำหลาย ๆ กิจกรรม  และให้เด็กทบทวน
คำสั่งก่อนลงมือปฏิบัติ
9.พยายามให้ความช่วยเหลือ  เนื่องจากเด็กมักขาดวินัย  ขาดความรับผิดชอบ  ขาดการจัดลำดับ
และมักไม่รอบคอบ  ครูผู้สอนควรให้ความช่วยเหลือ
10.ให้เวลามากขึ้น  เนื่องจากเด็กจะทำงานช้า  เรียนช้า  การให้ทำการบ้านและการทำแบบฝึกหัด
จึงควรมีเวลาให้เด็กมากกว่าเด็กทั่วไป
11.มอบงานให้เหมาะสม  การมอบให้เด็กทำงานแต่ละครั้งไม่ควรให้ครั้งละ   มาก ๆ แต่อาจมอบบ่อย
ขึ้น  (เพื่อให้เท่ากับเด็กคนอื่น )
12.สรุปเรื่องก่อนสอน   เด็กจะเรียนรู้ได้ดีขึ้นหากมีการสรุปเรื่องที่จะเรียนให้เด็กฟังก่อนที่จะเรียน
รื่องนั้น ๆ
13.ใช้อุปกรณ์ช่วย  อนุญาตให้เด็กใช้เครื่องคิดเลข  คอมพิวเตอร์  เทปบันทึกเสียง  เพื่อช่วยให้เด็ก
สามารถเรียนรู้ได้
14.ให้เรียนรู้จากการปฏิบัติ  เด็ก  LD  เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติและร่วมกิจกรรมมากกว่าการฟั
การสอนจากครู
15.ปรับเอกสารการเรียนการสอน  เนื่องจากเด็ก  LD  มีปัญหาการรับรู้ทางสายตาเอกสารการ
รียนการสอนต่าง ๆ จึงควรมีการปรับให้เหมาะสม  เช่น  พิมพ์ขนาดตัวอักษรขนาดใหญ่ขึ้น  เน้นคำ
ข้อความสำคัญในหนังสือ   ให้ทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ลงในกระดาษกราฟ  หรือให้เขียนใน
กระดาษที่มีเส้นบรรทัด  เป็นต้น

หลักการเฉพาะ
          เป็นเทคนิควิธีเฉพาะเพื่อแก้ปัญหาความบกพร่องทางการเรียนในแต่ละด้าน  และปัญหาด้านพฤติกรรม  ดังตาราง

ปัญหาด้านการอ่าน  การเขียน                                     เทคนิควิธีสอน

1.อ่านข้ามคำ  ข้ามประโยค                     1. ใช้กระดาษสีสดใสทำเป็นกรอบทาบบนคำ/
ข้อความที่จะอ่าน
2. เห็นหรือเขียนตัวหนังสือกลับกัน        2.ให้เด็กมองผ่านกระจกเงาในการอ่านและ
การเขียน
3. เขียนหนังสือตัวโต / เล็กไม่สม่ำเสมอ 3.ให้เขียนตามรอยประ  หรือเขียนโดยใช้กรอบ
บรรทัดช่วย
4.  สับสนในตัวอักษร                             4.ให้ใช้รูปภาพในการสื่อสารร่วมกันตัวหนังสือ
เช่น  ก  ภ  ถ  ให้มีรูปภาพไก่  เรือสำเภา
ถุง  และให้ฝึกอ่านออกเสียงไปด้วย
5. เขียนหนังสือติดกันไม่เว้นช่องไฟ       5. ให้ฝึกเขียนกะระยะ โดยใช้ปากกาหรือสีจุด
เป็นรอย  เพื่อให้เด็กรู้การเว้นช่องไฟ  หรือ
การเว้นบรรทัดไม่เว้นบรรทัด
6.อ่านและเขียนคำไม่ได้                       6.ให้ฝึกอ่านและเขียนคำจากภาพ  หรือให้ฝึก
ทักษะ 4  ด้าน  คือ  ฟัง  พูด  อ่าน  เขียน
เช่น ครูอ่านเสียงคำให้เด็กฟัง  แล้วนำคำให้
เด็กเห็น  จากนั้นให้เด็กอ่านคำและพูดออกมา
หลังจากนั้นให้เด็กเขียนโดยไม่เห็นคำ
7. อ่านจับใจความไม่ได้                        7.ให้อ่านหรือฟังนิทาน  แล้วถามคำถาม  เช่น ใคร
ทำอะไร  ที่ไหน  เมื่อไหร่  อย่างไร  ทำไม
เป็นการค่อย ๆ ให้จำรายละเอียดของเรื่องและ
ฝึกให้เด็กคิด
8. จำและเขียนตัวอักษรไม่ได้               8.ใช้วิธีเน้นการใช้ประสาทสัมผัสหลาย ๆ ทาง
เช่น  ใช้นิ้วลากเส้นตามตัวอักษร พร้อมออกเสียง
ไปด้วย ทำซ้ำ ๆ  จนกว่าจะจำได้  หรือเขียนบน
พื้นทราย  เขียนบนแผ่นหลัง  รวมถึงใช้เทคนิค
ดู – ปิด – เขียน – ตรวจสอบ
9.ไม่เข้าใจเรื่องที่อ่าน                            9.ใช้ภาพ  แผนที่  แผนภูมิ  คำ  หรือประโยค
ที่เหมาะสมกับวัยของเด็กประกอบการสอน

ปัญหาด้านพฤติกรรม
          1.ขาดสมาธิในการฟัง                           1.กำหนดให้เด็กฟังครูในเวลาจำกัด  แล้วสรุป
ประเด็นให้เด็กฟัง  พูดให้ชัดเจนใช้คำพูดสั้นๆ
แล้วให้เด็กพูดตาม  ให้เด็กพูดใหม่  โดยใช้คำพูด
ของเด็กเอง  แต่ใจความสำคัญยังคงเดิมทบทวน
และให้เด็กมีส่วนร่วมในแต่ละเรื่องบ่อย ๆ
2. ปฏิบัติตามครูไม่ได้                           2. นำวิธีวิเคราะห์งานมาใช้  โดยจำแนกงานเป็น
ขั้นย่อย ๆ หลาย ๆ ขั้น  แล้วให้เด็กปฏิบัติแต่ละ
ขั้น ครูเขียนคำอธิบายสั้นง่ายและชัดเจน ให้เด็ก
สังเกตผลงานของตนเองในแต่ละขั้นแล้วส่งครู
3.อยู่ไม่นิ่ง  สมาธิสั้น                            3.ให้เด็กได้เคลื่อนไหวเมื่อเริ่มมีอาการ  เช่นให้ไป
ล้างมือ  ไปลบกระดาน  ไปเก็บงานในห้องเรียน
หรือให้ทำกิจกรรมที่เด็กชอบ เช่น วาดรู2-3
นาที แล้วกลับมานั่งเรียนใหม่

ด้านทักษะพื้นฐานในการรับรู้
          1. ด้านสายตา                                        1. ฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรมต่าง ๆ ผ่านประสาท
สัมผัส  เช่น  จำแนกภาพจากฉากหลัง ประสมคำ
จากปริศนาอักษรไขว้ วาดภาพ , ระบายสีภาพ
ต่อภาพตัดต่อ  ต่อไม้บล็อก
2. ด้านการฟัง                                        2. ฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรมต่าง ๆ ผ่านประสาท
สัมผัส  เช่น อ่านหนังสือ  โดยอ่านออกเสียงแล้ว
ฟังเสียงตนเองให้ฟังคำ  ประโยค  หรือชื่อ คน
สัตว์  สิ่งของ และให้พูดตามเพื่อน หลับตาฟัง
เสียงพูดและให้ทายว่าเป็นใคร ฟังเพลงและจำ
เนื้อเพลงให้ได้
3.  ด้านการจัดลำดับข้อมูล                   3. ฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรมต่าง ๆ ผ่านประสาท
สัมผัส  เช่น บอกชื่อสิ่งของภายในห้อง
โดยเรียงลำดับตัวอักษร บอกชื่อวันในหนึ่ง
สัปดาห์  เริ่มต้นจากวันใดก็ได้ที่ไม่ใช่วันอาทิตย์
หรือวันจันทร์แล้วบอกชื่อเรียงกลับตามลำดับ
บอกวิธีการทำงาน  เช่น วิธีหุงข้าว  วิธีทำความ
สะอาดบ้าน  บอกทางไปโรงเรียน ไปบ้านเพื่อน
ไปสวนสัตว์

          สรุป
          วิธีการจัดการเรียนรู้มีความสำคัญที่ครูผู้สอนเด็ก LD  ต้องศึกษาให้เข้าใจโดยต้องศึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้
1.เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก  LD  โดยผ่านกระบวนการทำงานของสมอง  ซึ่งจะช่วยครูให้เข้าใจธรรมชาติความบกพร่องของการเรียนรู้ของเด็กได้ชัดเจนขึ้น
2.เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้ โดยรู้หลักการสอนทั่วไป  และหลักการสอนเฉพาะ  ซึ่งหลักการสอนทั่วไปช่วยให้ครูผู้สอนมีแนวทางการสอนที่จะปรับให้เหมาะกับสภาพของเด็ก  LD  ส่วนหลักการเฉพาะเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ตามลักษณะความบกพร่องในแต่ละด้าน  โดยจะเกี่ยวกับเทคนิควิธีการเฉพาะ

โฆษณา
ข้อความนี้ถูกเขียนใน การจัดการเรียนการสอน, การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

1 ตอบกลับที่ แนวทางการสอนเด็ก LD

  1. บ้านครูแฟร์ สอนเด็ก LD พูดว่า:

    ดีมากเลยค่ะ หนูก็ให้ความสนใจกับนักเรียนกลุ่มนี้เช่นกัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s